Cimenná

Cimenná

Obec leží v SZ časti bánovského výbežku Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na hornom toku potoka Halačovky. Pozdĺžne pahorkatinné chrbty pokrývajú sprašové hliny. Chotár v okolí obce odlesnený, inde nízke dúbravy s borovicami. Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1484, kedy sa spomína ako Czymyna. Patrila panstvu Trenčín, časť rodinám Surániovcov, Sárovcov z Bešeňovej, Halačiovcov, Sokyovcov. V r. 1598 sa spomína panský majer, v r. 1720 vinice. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. a vinohradníctvom. Za 1. ČSR časť obyvateľov pracovala v les. hospodárstve a na veľkostatkoch v okolitých obciach. Počas 2. svetovej vojny sa obyvatelia zapojili do partizánskeho hnutia a SNP. Nemci 30. novembra 1944 obec obsadili, vyrabovali a podpálili 7 domov a 6 obyvateľov zastrelili. Priľahlú osadu Tarabovec, ktorú tvorili 3 hájovce a priľahlé hospodárske budovy zrovnali so zemou a už nebola obnovená. JRD v obci nevzniklo, pôdu obrábali súkromnohospodáriaci roľníci.