Lobotka: Chceme byť modernou školou 21. storočia

Lobotka: Chceme byť modernou školou 21. storočia

Od r. 2009 je riaditeľom ZŠ Partizánska v Bánovciach nad Bebravou. Úspešne zvládol výberové konanie, ktoré bolo v máji 2009. Jeho koncepcia bola vyhodnotená ako najlepšia. PhDr. Ján Lobotka má 38 rokov a 10 ročnú pedagogickú prax. V súvislosti s jeho pozíciou vo funkcii riaditeľa školy nám poskytol rozhovor.

BIN: Akú koncepciu presadzujete vo vedení Vašej školy?
Lobotka: Koncepciu modernej školy s jasnými pravidlami založenej na vzájomnom rešpekte, úcte a slušnosti učiteľov, žiakov i rodičov.
BIN: Aké sú priority Vašej školy?
Lobotka: Prioritou našej školy je v prvom rade to, aby od nás odchádzali  žiaci  nielen  vzde-
laní, schopní pokračovať v štúdiu na strednej škole, ale aj ľudia slušní, ktorí budú svojím blízkym i spoločnosti na osoh a nie na príťaž.
Dlhodobo sa u nás venujeme športu v tom najširšom zmysle slova. Snažíme sa, aby sa šport stal u našich detí súčasťou ich životného postoja, životného štýlu, ale dobré výsledky dosahujeme aj v rozvíjaní športových talentov, o čom svedčí aj naša častá účasť v republikových majstrovstvách či krajských kolách, v ktorých nezriedka víťazíme. Žiaci našej školy - mladí futbalisti - sa dostávajú do mládežníckych reprezentačných výberov a reprezentujú tak nielen školu a mesto, ale aj našu vlasť. Naša škola chce byť modernou školou 21. storočia, preto sú informačno-komunikačné technológie súčasťou vyučovania a žiaci sa od 1.stupňa učia pracovať s modernou technikou - pripravovať prezentácie a pracovať s informáciami z internetu. Keďže ovládanie jedného cudzieho jazyka považujeme za nevyhnutný štandard, poskytujeme jazykové vzdelávanie už od 1.ročníka.
BIN: V akej miere využívate IKT vo vyučovacom procese?
Lobotka: Škola je IKT dobre vybavená takže naši žiaci pracujú s interaktívnou tabuľou, počítačom, notebookom a ostatným zariadením už od prvého ročníka. Používanie IKT  je zabezpečené aj po personálnej stránke - učitelia vedia pracovať s IKT, ovládajú a používajú softvér vo svojich predmetoch a snažia sa dosahovať výchovno-vzdelávacie ciele zážitkovými a pre žiakov atraktívnymi formami.
BIN: Mládež má nedostatok pohybovej aktivity. Ako riešite tento závažný problém na Vašej škole?
Lobotka: Ako som už spomenul, šport vnímame ako súčasť zdravého životného štýlu. Naša škola má dobré materiálne i ľudské vybavenie na realizáciu športových aktivít. Učitelia telesnej výchovy a športovej prípravy (s trénerským vzdelaním) ako i areál s dvoma viacúčelovými ihriskami, telocvičňa, ale aj celkové situovanie školy - blízkosť zimného štadióna a športovej haly či plavárne garantujú, že kto športovať chce, tak má kde a má s kým. Naša škola sa jednoducho hýbe. A to nielen na telocviku a tréningoch, ale aj na hodinách odučených v areáli školy či na krúžkoch.
BIN: Čím je špecifická Vaša škola v porovnaní s ostatnými?
Lobotka: Nepoznám detailne situáciu v ostatných školách, ale predpokladám, že snáď všade, rovnako ako u nás, sa školy snažia poskytnúť kvalitné vzdelanie za použitia modernej techniky s akcentom na ovládanie cu-
dzích jazykov. Nadstavbou je u nás pohyb. Deti sú k nemu od prvej triedy vedené a zamestnanci školy sa usilujú vytvoriť čo najlepšie podmienky na to, aby deti pohyb BAVIL!!! Nie, nemáme ambíciu vychovávať len reprezentantov (ak sa to podarí, je to skôr taký bonus), chceme iba, aby si v dnešnej uponáhľanej dobe, plnej techniky deti chceli nájsť čas na stretnutie s priateľmi na futbale, hádzanej, basketbale či volejbale. Aby trávili svoj voľný čas radšej pod dozorom trénera ako pod dozorom „tiežkamaráta“ niekde za garážami, či v parku pri cigarete.
BIN: Aké voľnočasové aktivity organizujete na  škole?
Lobotka: Okrem hodín športovej prípravy, ktoré majú najmä na druhom stupni charakter tréningových jednotiek (príprava tam prebieha tak koncepčnejšie), máme na škole množstvo aktivít zábavno-náučného charakteru. Ide najmä o krúžky. Pestrú paletu záujmovej činnosti športového, prírodovedného, jazykového, kultúrno-umeleckého či technického zamerania zabezpečujú nielen naši učitelia, ale vďaka dobrej spolupráci so športovými klubmi v meste aj tréneri a trénerky. Všetci majú k dispozícii naše športoviská, ale i odborné učebne – škola je tak naozaj „školou otvorenou“ verejnosti.
BIN: Dosiahla Vaša škola nejaké úspechy v nadregionálnej súťaži ?
Lobotka: Keďže práca s nadaním žiakov sa na našej škole vyznačuje systémovosťou a cieľavedomosťou, úspechy v súťažiach nie sú náhodilé. ZŠ Partizánska tradične dosahuje mimoriadne výsledky v porovnávaní škôl Trenčianskeho kraja. Po 4-krát za sebou sme boli vyhodnotení ako najúspešnejšia škola Trenčianskeho kraja v športových súťažiach. Úspechov jednotlivcov je tiež niekoľko. Okrem už spomínaných futbalistov – z ktorých niekoľkí okúsili aj najvyššiu súťaž či obliekli dres reprezentácie svojej vekovej kategórie – je najčerstvejším úspechom zisk titulu „víťaz Školských majstrovstiev Slovenska v atletike“, ktorý v kategórií hod kriketovou loptičkou získala naša súčasná žiačka Nikola Lechová.   
BIN: Aký odkaz zanecháte mládeži, ktorá  voľný čas presedí pri PC?
Lobotka: Neviem, či chcem zanechať mládeži nejaký odkaz, hádam len také pozvanie: „Všetko naozaj zaujímavé sa odohráva vonku a nie pred obrazovkou PC, tak sa zdvihnite a choďte von niečo zaujímavé zažiť!“             

                                                                                                                                                                        Stanislav Vavro