Marián Chovanec - predseda Odboru klubu slovenských turistov Bánovce nad Bebravou

Marián Chovanec - predseda Odboru klubu slovenských turistov Bánovce nad Bebravou

 

Zaujímaví ľudia: Cieľom tohto projektu je informovať širokú verejnosť o zaujímavých ľuďoch, ktorí sa svojím dielom, prácou a aktivitami zaslúžili o rozvoj mesta. Dnes vám prinášame rozhovor s predsedom Klubu slovenských turistov Bánovce nad Bebravou - Mariánom Chovancom

 

BIN: Kedy vznikol oficiálne KST Bánovce nad Bebravou?

Chovanec: Spočiatku sme robili aktivity bez právnej formy pod Centrom voľného času. 3. decembra 2001 sme založili občianske združenie 

s názvom Odbor klubu slovenských turistov Bánovce nad Bebravou s 56 členmi. Pri zrode tejto myšlienky boli bývalí členovia klubov - Slávia Zornica, Spartak Tatra, TJ Ruskovce a TJ Uhrovec - Miro Žitňan, Braňo Štefánik, Ferdinand Kubala, Peter Dvorský, Karol Kuna s podporou vtedajšieho Domu  mládeže (dnes CVČ).

BIN: Akú máte členskú základňu v súčasnosti?

Chovanec: K dnešnému dňu máme zaregistrovaných 235 členov, v minulom roku 2011 si zaplatilo a odobralo členské známky 175 členov.

BIN: Akú činnosť vykonáva váš klub a aké je jeho hlavné poslanie?

Chovanec: Naše pôsobenie je v súčasnosti široko spektrálne. Nešpecializujeme sa len na turistiku. Kalendárny rok začíname lyžiarskou turistikou, zahrňajúcou jednak lyžovanie zjazdové, vrátane bežiek. Na jar, v lete a počas  jesene prevláda pešia turistika, vrátane zimnej, ktorá je skôr individuálna.  V oblasti kultúrno-spoločenských aktivít organizujeme festival ,,Hory, cesty, ľudia“, Turistický ples, besedy, stretnutia. Veľmi dobre máme zabehnuté už niekoľko rokov detské rekreácie. V lete organizujeme pre členov klubu aj vodácku turistiku, cykloturistiku (Bánovská parenica). Začali sme organizovať aj dlhodobejšie zájazdové pobyty pre cykloturistov, diaľkové pochody pre náročnejších turistov nad 70 km a viac.

BIN: Akým spôsobom pripravujete kalendár akcií na nastávajúce obdobie?

Chovanec: Na výročnej členskej schôdzi prebieha diskusia k návrhom jednotlivých členov. Následne po ich spracovaní a vyhodnotení vypracujeme kalendár akcií v 7-člennom výkonnom výbore. Pri jeho zostavovaní posudzujeme aj kalendár regionálnych a celoslovenských akcií jednotlivých klubov, aby sa neprekrývali.

BIN: Môžete nám opísať prípravu a organizáciu niektorej celoslovenskej akcie, ktorú organizoval váš klub?

Chovanec: V roku 2009 sme organizovali celoslovenskú akciu „Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska“ na vrchu Baské, neďaleko obce Slatinka nad Bebravou. Vzhľadom k tomu, že akcia bola organizačno-technicky veľmi náročná, jej príprava začala už rok a pol pred jej uskutočnením. Propagáciu tejto akcie sme začali už dva roky dopredu na rôznych významných turistických akciách našich kolegov z iných odborov po celom Slovensku.  V zmysle platných zákonov sme museli vybaviť pre danú lokalitu písomné povolenia so štátnymi orgánmi ochrany prírody, takisto písomný súhlas  s majiteľmi pozemkov, poľovníckymi združeniami a ostatnými občianskymi združeniami.  V teréne sme museli vykonať rekonštrukcie značkovaných chodníkov, informačných panelov, tabúľ a stĺpov vrátane čistenia chodníkov, aby to bolo všetko pripravené. Nakoniec bolo treba zabezpečiť aj sprievodné akcie - kultúrny program, rôzne spoločenské akcie, besedy a ich propagáciu formou bulletinov, letákov a médií. Na túto akciu sme zabezpečili aj komplexný servis súvisiaci s občerstvením, zdravotnou službou vrátane hygienických služieb.

BIN: Kde by ste doporučili navštíviť naše prírodné krásy cudzím návštevníkom a milovníkom prírody, ktorí to tu nepoznajú?

Chovanec:  Jednoznačne by som doporučil  navštíviť  ako gro, čo sa týka fauny a flóry, okolie Rokoša, pretože tam sa nachádzajú úžasné vápencové útvary.  Ako výlet stojí za zmienku aj Uhrovské Podhradie, Uhrovský hrad, ktorý sa zveľaďuje, Malé Zrubiská s peknými výhľadmi, skalnými útvarmi a prírodnými scenériami. Takisto by som doporučil aj turistiku na Veľký Rokoš. Je to významná lokalita s piatym stupňom ochrany prírody. Ďaľšími lokalitami, ktoré sú atraktívne z pohľadu turistiky sú Bradlo a Kňaží stôl. Za povšimnutie stojí aj Slatinský kras,  okolie Krásnej Vsi - je tam krasové územie bohaté na krasové javy  a sú tam tiež pekné prírodné scenérie.

BIN: Máte vo svojej vízii vydať pre návštevníkov tohto regiónu turistického sprievodcu?

Chovanec: V rámci cezhraničnej spolupráce sme boli úspešní v europrojekte s Českou republikou a konečne uzrie svetlo sveta turistická informačná kancelária, ktorá bude otvorená na Námestí Ľ. Štúra v Dome služieb. Jej náplňou bude komplexná činnosť v oblasti turizmu.  Momentálne beží projekcia výroby maľovaných turistických máp, informačného systému Bánovce a okolie. V mikroregióne Bánovecko bude na základe úspešného spoločného projektu vydaný propagačný materiál mikroregiónov Bánovecko a Nový Dvůr z Českej republiky. V tomto propagačnom materiáli budú informácie o našom regióne, turistických trasách a iných zaujímavých informáciách a takisto aj informácie z družobného regiónu. Časom plánujeme zriadiť aj digitálnu informačnú tabuľu.

BIN: Uvažujete v budúcnosti z pozície primátora mesta prezentovať naše mesto na výstavách cestovného ruchu tak ako to robia aj iné mestá 

a obce z celého Slovenska?

Chovanec: Vznikom turistického informačného centra a následne výrobou propagačného materiálu, ktorý bude reprezentovať aj naše mesto 

a okolie, plánujeme navštevovať rôzne výstavy cestovného ruchu a veľtrhy. Momentálne na Slovensku beží trend vytvorenia oblastných turistických centier. Do jedného z takých centier máme ambíciu vstúpiť. Je to na základe novelizácie zákona o cestovnom ruchu.  Minulý rok bola prezentácia miest a obcí v Bruseli, kde sme konečne aj my poslali propagačný materiál.

BIN: Mesto malo v minulosti ambíciu vybudovať pre aktívnych občanov cykloturistickú a bežeckú trasu. Doposiaľ sa nepodarila táto ambícia z rôznych dôvodov nikomu naplniť. Aké máte ambície vy?

Chovanec:  V roku 1998 sme ako partia nadšencov pomohli značkárom pri budovaní turistického chodníka Bela Pecháňa v našom meste a blízkom okolí.  Bol to historicky prvý turistický chodník, ktorý bol aj vďaka našej pomoci zrealizovaný. Pred tromi rokmi sme v teréne vyznačkovali aj amatérsky cyklochodník, ktorý nám neprajníci úmyselne poškodili. V súčasnosti je brzdou zrealizovania tohto projektu nedokončený projekt Villa ben. Máme vytipovaných viacero  alternatív na trasu pre kolieskové korčule a cyklotrasu. Najschodnejšiu cestu vidím do budúcnosti od sídliska Dubnička až po vodnú nádrž Prusy. 

V súčasnosti prebieha majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod komunikáciou prístupovej cesty, ktorá sa bude napájať na cestu zo Severu.

BIN: Môžete nám ako autor projektu „Hory, cesty, ľudia“ prezradiť v akom štádiu je príprava tohto festivalu?

Chovanec: Prezradím, že festival bude  na jar v prvú marcovú sobotu. Vzhľadom na to, že zatiaľ nemáme potvrdenú účasť niektorých hostí, ktorých sme pozvali,  je dosť predčasné povedať bližšie informácie.

BIN: Neuvažujete iniciovať vybudovanie rozhľadne v našom turistickom regióne?

Chovanec: Táto myšlienka po prvýkrát zarezonovala na turistickom zraze čitateľov časopisu Krásy Slovenska na vrchu Baske. Od toho času bola táto myšlienka viackrát na rôznych úrovniach prediskutovaná. Podporu získala aj u predsedu TsK Pavla Sedláčka. Verím, že tento ambiciózny projekt uzrie v budúcnosti svetlo sveta a zaradíme sa i my medzi regióny, ktoré sa touto dominantou v súčasnosti pýšia. Išlo by o významný pokrok v rozvoji turizmu v našom regióne.     

                                           

Stanislav Vavro