Na pracovnom stretnutí starostov a starostiek samosprávy sa riešila závažná téma - dofinancovanie lekárskej služby prvej pomoci v Bánovciach nad Bebravou

Na pracovnom stretnutí starostov a starostiek samosprávy sa riešila závažná téma - dofinancovanie lekárskej služby prvej pomoci v Bánovciach nad Bebravou

 

Na Obvodnom úrade Bánovce nad Bebravou sa 21. júna 2011 uskutočnilo pracovné stretnutie starostov a starostiek obvodu Bánovce nad Bebravou. Už z úvodného príhovoru prednostky Obvodného úradu Ing. Moniky Geletovej bolo cítiť, že nosnou témou dňa bude riešenie problému zachovania lekárskej služby prvej pomoci v Bánovciach nad Bebravou.


Aktuálnymi informáciami z problematiky štátnej správy vystúpila vo svojom príhovore vedúca odboru všeobecnej vnútornej správy Ing. Mgr. Emília Kšiňanová. Na záver sa poďakovala starostom a starostkám obcí za seriózny prístup počas výkonu sčítania obyvateľstva. Následne podala aktuálne informácie z oblasti zamestnanosti, aktivačných prác a sociálnej pomoci riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske Mgr. Slavka Súlovská. Vyzdvihla aj realizáciu pilotného projektu formou aktivačných prác pri oprave Uhrovského hradu. Na záver prvého bloku spoločného rokovania odprezentoval zriadenie internetovej stránky www.banovceou.eu a jej prepojenie na obce vedúci odboru ekonomického a organizačného Ing. Stanislav Vavro a za odbor civilnej ochrany a krízového riadenia Ing. Janka Sanyová podala informácie o novom jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie. V diskusii vystúpil primátor mesta Marián Chovanec, ktorý podal informácie o pripravovaných aktivitách zo strany mesta v prepojení na zlepšenie informovanosti v oblasti cestovného ruchu – zriadenie informačného centra ako i odprezentovanie publikačnej brožúrky.

Hlavnou témou pracovného dňa bolo riešenie problému zachovania lekárskej služby prvej pomoci v Bánovciach nad Bebravou, ktorej prevádzkovateľom je Nemocnica s Poliklinikou. Vykonávanie služieb zabezpečujú všeobecní lekári podľa rozpisu služieb, ktorý schvaľuje Trenčiansky samosprávny kraj. V súčasnosti nemocnica nemá s väčšinou lekárov uzatvorené zmluvy, ktoré by upravovali vzájomný vzťah pri poskytovaní LSPP. Dôvodom je to, že nemocnica nedokáže zo zdrojov poskytovaných na tento účel od zdravotných poisťovní uspokojiť finančné požiadavky lekárov. Lekári, ktorí vykonávajú služby lekárskej služby prvej pomoci splnomocnili na vyjednávanie vo veci ich záujmov MUDr. Ladislava Pásztora a podľa našich informácií čakajú na vyjadrenie ústavného súdu, ktorý by sa mal vyjadriť k ústavnosti ich povinnosti slúžiť v službách lekárskej služby prvej pomoci danej zákonom. Riaditeľ Nemocnice s Poliklinikou Ing. Ivan Mokrý aj s námestníčkou pre LPS MUDr. Bobockou objasnili aktuálne informácie o danej problematike a zároveň navrhli možné riešenie dofinancovania prevádzky LSPP príspevkami od obcí. Po vystúpení sa rozprúdila živá diskusia na danú tému zo strany lekárov a zúčastnených zástupcov samosprávy.

Primátor mesta Marián Chovanec vyzval starostov a starostky obcí, aby na princípe solidárnosti podporili požiadavku zo strany vedenia Nemocnice s Poliklinikou. Starosta obce Krásna Ves Ing. Milan Došek vyjadril podporu, avšak upozornil na zlý systém financovania zdravotníctva a žiadal legislatívne záruky, ak obce podporia riešenie tohto závažného problému. Na záver diskusie vyšiel na návrh zástupcov samosprávy spoločný postup na zriadenie pracovného tímu, ktorý by posunul riešenie tohto problému o krok ďalej.Následne riaditeľ Nemocnice s Polikilinikou Ing. Ivan Mokrý prisľúbil spracovanie ekonomickej analýzy na finančné potreby krytia lekárskej služby pohotovosti prvej pomoci s tým, že zašle prostredníctvom Obvodného úradu Bánovce nad Bebravou na obce list so žiadosťou o finančnú pomoc.
Na záver pracovného stretnutia prednostka Obvodného úradu Ing. Monika Geletová poďakovala všetkým zúčastneným za aktívnu účasť pri riešení danej problematiky a prisľúbila pomoc zo svojej pozície pri riešení tohto závažného problému.

Spracoval: Ing. Stanislav Vavro
Foto: Bc. Peter Kyselica