Obec Čierna Lehota

Obec Čierna Lehota

Obec leží v JZ časti Strážovskej hor­natiny na hornom toku úzko vrezaného potoka Bebravy v peknom hor­skom prostredí. Hornatý až vrchovinný povrch chotára tvoria kryštalické bridlice a druhohorné horniny, s bralným reliéfom Sokolné skaly. V obci pramení riečka Bebrava. Chotár je odlesnený pozdĺž poto­ka, inde bučiny s prímesou borovice. Dávno­veké osídlenie, nálezy keramiky z eneolitu. Nad obcou zaniknutý hrádok, ktorý strážil frekventovanú horskú cestu smerom na Valaskú Belú. Obec založili na zákupnom práve začiatkom 14. stor. Prvá písomná zmienka je z r. 1389, kedy sa spomína ako Cherna Lehota. Patrila k panstvu Uhrovec. Obyv. sa zaoberali prevažne poľnohospodárstvom. Na podhorský charakter obce poukazuje zacho­vaná obecná pečať z r. 1733. Za 1. ČSR sa rozvinulo pasienkárstvo a drevorubačstvo. Časť obyvateľov pracovala ako sezónni poľnohospodárski robotníci na veľkostatkoch v okolitých obciach, časť sa vysťahovala za prácou do cudziny. Počas 2. svetovej vojny obyvatelia podporovali partizánske skupi­ny, ktoré pôsobili na okolí a zapojili sa do SNP. Vo februári 1945 Nemci obec obsadili, zastrelili 2 obyvateľov a uväznili 86 mužov. Po vojne časť obyvateľov pracovala v prie­myselných podnikoch v Bánovciach nad Bebravou, Dubnici nad Váhom, Slatinke nad Bebravou. Dolina hornej Bebravy vyni­ká zvláštnou ľudovou architektúrou - doma­mi s výškou, postavenými prevažne z pies­kovca a vápenca, s vystupujúcim vchodom - žúdrom. V zvoničke pri starom cintoríne je zvon z r. 1759 s latinským dedikačným tex­tom.