Špeciálna trieda pre zdravotne postihnuté deti na MŠ Hollého

Vstup dieťa do materskej školy je dôležitým medzníkom pre každé dieťa ako aj pre jeho rodiča. Pre deti, ktoré majú nejaké postihnutie je nástup do materskej školy ťažším a stresujúcejším, ako pre zdravé dieťatko. 

 

Zrak je pre človeka nesmierne dôležitý a má dominantné postavenie medzi ostatnými zmyslovými orgánmi. Jeho poškodenie má dopad na kvalitu života človeka. A práve pre deti, ktoré majú poruchy zraku ponúkame možnosť navštevovať našu triedu.


Kto sme?
Sme trieda, ktorá je súčasťou MŠ Hollého, a v ktorej prebieha výchovno vzdelávací proces podľa štátneho vzdelávacie programu tak, ako v ostatných triedach. Rozdiel je v počte detí, v individuálnom prístupe a špeciálnych pleopticko – ortoptických cvičeniach, ktoré sú dôležité pri liečbe tupozrakosti a škuľavosti. V triede pracujú učiteľky, ktoré majú odbornú kvalifikáciu pre deti so špeciálnymi potrebami.


Pre aké deti je vhodná trieda?
Trieda materskej školy poskytuje špeciálno-pedagogickú starostlivosť pre zdravotne znevýhodnené deti, prioritne s poruchami zraku a videnia. Triedu navštevujú deti od 3 do 6 rokov. S deťmi robíme ortoptické a pleoptické cvičenia, ktorých pravidelné opakovanie je  veľmi dôležité pri liečbe strabizmu a amblyopie.  Závažnosť amblyopie je tým väčšia, čím skôr vznikne a čím dlhšie trvá bez liečebného ovplyvňovania.

 

Prečo je dôležité navštevovať špeciálnu triedu?
• s deťmi denne pracuje špeciálna ortoptická sestra
• máme individuálny prístup k dieťaťu a dobrú spoluprácu s rodičmi
• umožňujeme  deťom život bez trvalých následkov
• dieťa sa necíti menejcenne kvôli noseniu okuliarov či zaliepaniu očka okluzorom.
• závažnosť amblyopie je tým väčšia, čím skôr vznikne a čím dlhšie trvá bez liečebného procesu. Tupozrakosť sa nedá odstrániť operačne. Môžeme ju ale úspešne liečiť konzervatívne – pravidelným  pleopticko-ortpoptickým cvičením, oklúziou - teda zakrývaním zdravého oka.

              

Materská škola Hollého
Ulica Hollého 1246/1
Bánovce nad Bebravou
957 01 Tel.: +421 (0) 38 / 760 2184 msholleho@banovce.sk Viac tu: https://ms-holleho.webnode.sk/