Týždeň vedy a techniky na ZŠ Partizánska

Slovensko ako členská krajina Európskej únie sa od roku 2004 každoročne zapája do „Európskeho týždňa vedy a techniky“, ktorého vyhlasovateľom na Slovensku je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Tento rok sa Slovensko k tomuto týždňu pripojilo v dňoch 11. až 15. novembra. V rôznych mestách republiky sa v tento týždeň uskutočnilo množstvo podujatí, prezentácií, seminárov a súťaží, ktoré organizujú rôzne inštitúcie, výskumné ústavy a školy.

 


Aj naša škola sa každoročne k tomuto týždňu pripája a formou rôznych aktivít sa snaží žiakov zaujať a poukázať na význam vedy a techniky v živote, ako aj zvýšiť záujem žiakov o štúdium vedecko – technických disciplín. Ani tento rok nebol výnimkou. Učitelia fyziky, chémie, informatiky a technickej výchovy, čiže predmetov, ktoré úzko súvisia s vedou a technikou, pripravili pre žiakov školy bohatý program. Prácami na projektoch, prípravami pokusov, riešením úloh, skladaním stavebníc, výtvarným spracovaním tém, ako aj názornosťou sa podarilo vytvoriť týždeň plný tvorivosti, hravosti, ale aj nápadov a fantázie.

 


Podrobnejšie informácie o Týždni vedy a techniky bolo možné získať na pripravenom paneli, ktorý sa počas celého týždňa nachádzal na dolnej chodbe. Žiaci si na ňom mali možnosť okrem základných informácií nájsť zaujímavé citáty o vede od slávnych osobností, ale aj nezabudnuteľné Murphyho zákony, či informácie o aktivitách prebiehajúcich počas tohto týždňa. Celotýždňovými aktivitami, ako napríklad projektovým vyučovaním „Slávni fyzici a chemici“, skladaním modelov z LEGA, prácou s prírodnými materiálmi a celoslovenskou informatickou súťažou iBOBOR sme do tohto projektu zapojili všetkých žiakov nielen II., ale aj I. stupňa a to aj na hodinách, ktoré priamo s vedou a technikou nesúvisia, keď na výtvarnej výchove spracovávali tému „Veda okolo nás“.

 


Novinkou bola „Vedecká cukráreň“ pre žiakov 8. ročníka, kde žiaci získavali poznatky z oblasti vynálezov a vynálezcov minulého storočia.  V utorok, 12. novembra sa žiaci 6. ročníka zúčastnili exkurzie do zábavno-vzdelávacieho centra ATLANTIS v Bratislave, kde v úvode absolvovali krátky program venovaný vesmíru s možnosťou vyskúšať si simulovaný štart raketoplánu. Dozvedeli sa rôzne zaujímavosti aj o ľuďoch, ktorí pracujú na vesmírnych staniciach. Nasledovala prehliadka centra, ktoré bolo plné vedeckých hračiek založených na fyzikálnych princípoch. Všetky si mohli vyskúšať, zahrať sa a pritom pochopiť princíp ich fungovania z fyzikálneho hľadiska. Najviac sa žiakom páčila bublinková miestnosť, kde mali možnosť "schovať sa do bubliny". Žiaci boli z tejto exkurzie nadšení a radi si ju zopakujú aj o rok. 

 

 

Vo štvrtok si zasa žiaci 7. ročníka zmerali svoje vedomosti v „Turnaji mladých fyzikov“. Okrem riešenia logických úloh a testu bola súťaž obohatená aj o zaujímavé pokusy z fyziky, ktoré predvádzali samotní žiaci, ako aj demonštračné pokusy p. uč. Jakubovej a p. uč. Rácikovej. Paralelne prebiehalo na škole aj školské kolo Technickej olympiády. S veľkým ohlasom sa stretla návšteva odbornej učebne fyziky a chémie u žiakov I. stupňa a ŠKD. Niektorí tu boli po prvýkrát a neskrývali nadšenie z toho, čo všetko je na týchto predmetoch zaujímavé. Prezreli si priestory učebne, skúmavo pozerali na demonštračné pokusy, ktoré boli pre nich pripravené a odprezentované.Na záver treba poďakovať všetkým učiteľom, ktorí svojou prácou prispeli k vydarenému priebehu „Týždňa vedy a techniky“ na našej škole a obohatili všetkých zúčastnených o nové skúsenosti a poznatky z oblasti vedy a techniky. Verím, že aj takouto formou sme prispeli k spopularizovaniu vedecko - technických predmetov, ktoré sa u žiakov tradične netešia veľkej obľube.

 

Mgr. Veronika Jakubová

učiteľka fyziky a informatiky a spoluorganizátorka projektu