V rubrike zaujímavé projekty Vám prinášame rozhovor s predsedom Odboru mladých matičiarov Veľké Hoste - Jozefom Korálom

V rubrike zaujímavé projekty Vám prinášame rozhovor s predsedom Odboru mladých matičiarov Veľké Hoste - Jozefom Korálom

 

 

Vizitka:

Jozef Korál, má 24 rokov. Žije vo Veľkých Hostiach. Je verný patriot, kresťan katolík, úspešne vyštudoval prvý stupeň vysokoškolského štúdia politológie, pričom v štúdiu pokračuje ďalej, pracuje v rezorte štátnej služby ako policajt, jeho záľuby sú predovšetkým rodina, súkromie, priatelia, šport, angažovanie sa vo verejnom živote obce Veľké Hoste., Má rád svoju prácu, študuje históriu a sleduje politické dianie.

Kedy bol založený Odbor mladých matičiarov vo vašej obci?

Odbor mladých matičiarov (OMM) vo Veľkých Hostiach bol založený dňa 23.12. 2010, ako nadviazanie na niekoľkoročnú dobrovoľnú aktivitu smerovanú k pozdvihnutiu kultúrno-športovému životu v našej obci, mladými národne uvedomelými ľuďmi.

Koľko členov združujete a aká je štruktúra vašej základne?

OMM Veľké Hoste v súčasnosti združuje 25 členov, no je veľmi potešujúce, že záujem o členstvo v OMM Veľké Hoste pretrváva. V druhej polovici tohto roku, kedy máme naplánovanú schôdzu s vyhodnotením našej činnosti, určenie si úloh na nasledujúce obdobie ako aj prijatie nových členov, je veľmi pravdepodobné, že sa naše stavy navýšia, čoho dôsledkom bude že sa staneme najpočetnejšou dobrovoľníckou organizáciou v našej obci ale to by som už asi predbiehal. Štruktúra našej členskej základne je pestrá, keďže vekový priemer našich členov sa pohybuje od stredoškolákov až po skúsených tridsiatnikov. Taktiež je pozitívne, že o členstvo v OMM prejavili záujem už aj osoby v zrelšom veku, žiaľ veková hranica členstva v OMM je tridsať rokov, no to vôbec nebráni spolupráci s uvedenými ľuďmi a okrem toho je tu pre nich možnosť individuálneho členstva v Matici Slovenskej. Vek však nie je jedinou pestrou zložkou našich členov, taktiež oblasť zamestnania, či štúdia je u našich členov často odlišná, čo je výhodou pri organizovaní našich akcií, keďže každý člen môže prispieť svojou kvalifikáciou či zručnosťou podľa aktuálnej potreby.


Aké máte vytýčené hlavné ciele?

Dôvod prečo sme vlastne vznikli a naše hlavné ciele sú združovať mladých, národne uvedomelých ľudí, odhodlaných dobrovoľne sa aktivizovať v oblasti kultúrneho a športového života našej obce ako aj okolia, s dôrazom na pozdvihnutie národného povedomia. Je to asi dosť všeobecne povedané ale v skratke ide o to, že chceme zastaviť negatívny trend anonymného života a obnoviť pestrý kultúrny život celej obce. Okrem spoločných akcií zameraných na stmelenie nášho kolektívu je našou prvoradou činnosťou organizovanie a spoluorganizovanie kultúrno - športovo – spoločenských podujatí pre obyvateľov našej obce ako aj návštevníkov z blízkeho či vzdialeného okolia. Národné povedomie je pre mňa osobne popri rodinných hodnotách základný kameň zdravej, fungujúcej spoločnosti a čakať, že sa v tejto oblasti niečo zmení smerom z hora, je v situácií v ktorej sa nachádzame dosť nepravdepodobné. Preto som presvedčený, že pokiaľ chceme aby sa pozdvihlo národné povedomie a prebudila národná hrdosť v srdciach ľudí, musíme sa aktivizovať my, bežní Slováci v našich dedinkách a mestečkách aby sme sami sebe ukázali, že máme byť právom na čo hrdí. To je vízia ku ktorej smeruje naša činnosť a aj keď viem, že je to odvážna myšlienka, sme ešte len na začiatku a ja som presvedčený že spoločnou snahou sa nám to podarí a dúfam, že nie iba v rámci našej obce.

mladí členovia Odboru mladých matičiarov


S kým spolupracujete pri realizácii vašich projektov?

Pri realizácii našich projektov spolupracujeme predovšetkým s Obecným úradom Veľké Hoste, ktorý nám vychádza veľmi v ústrety vo všetkých smeroch, či už sa jedná o materiálnu alebo finančnú pomoc, čo si veľmi vážime a sme za to vďační. Taktiež intenzívne spolupracujeme s Dobrovoľným hasičským zborom Veľké Hoste ako aj s Telovýchovnou jednotou Veľké Hoste. Naša spolupráca spočíva najmä v tom, že si vzájomne pomáhame ľudskou ale aj materiálnou pomocou pri organizovaní svojich podujatí a prirodzene pri realizácií väčších projektov v rámci obce pracujeme spoločne. Výhodou pri tejto spolupráci je, že veľa našich členov, sa prelína členstvom i v Dobrovoľnom hasičskom zbore ako aj v Telovýchovnej jednote, čo nám uľahčuje komunikáciu medzi jednotlivými organizáciami. Ďalej sú v našej obci aj iné organizácie (napríklad Poľovnícke združenie), s ktorými sme doposiaľ nemali možnosť spolupracovať ale veľmi radi takúto spoluprácu v budúcnosti uvítame ako aj spoluprácu s inými obcami prípadne ich organizáciami.

 

Aké zaujímavé aktivity ste doposiaľ zrealizovali?


Po našom vzniku v decembri 2010 sme sa rozhodli zahájiť našu činnosť prvou akciou, no chceme aby sa z nej stala tradičná akcia – výstup na Pánsku Javorinu. Je to spojenie príjemnej zábavy s turistikou v krásnej prírode nášho kraja. Je to skutočne zážitok. Ďalšou našou akciou bolo organizovanie Dňa detí spoločne s Dobrovoľným hasičským zborom Veľké Hoste ako aj s Materskou školou Veľké Hoste a Obecným úradom Veľké Hoste. Táto akcia sa konala na školskom ihrisku vo Veľkých Hostiach a chceli sme ňou nadviazať na obdobné akcie ktoré u nás organizovali hasiči po minulé roky. Mali sme trochu obavy z účasti, keďže sa táto akcia konala po niekoľkoročnej pauze, no veľmi milo nás prekvapila početná účasť detí aj dospelých a s radosťou môžeme tohtoročný Deň detí považovať za úspešný, čo nás prirodzene zaväzuje zorganizovať ho minimálne na takejto úrovni aj na budúci rok. No a okrem týchto už spomenutých akcií, sme organizovali niekoľko stretnutí či už opekačiek alebo posedení pri hudbe, s cieľom vzájomného utužovania vzťahov medzi členmi OMM. Taktiež sme sa ako organizácia zúčastňovali na obecných aktivitách a poskytli pomoc v rámci našich možností.

Deň detí v obci Veľké Hoste

 

Aký projekt pripravujete zrealizovať v najbližšom období?

V najbližšom období nás čaká organizovanie kultúrnej a športovej akcie s názvom Deň zvrchovanosti Slovenskej republiky, ktorý sa uskutoční 16. júla. Bude to pre nás skúška ohňom, pretože je to akcia ktorú sme si vytýčili ako gro našej činnosti. Nakoľko máme obmedzené finančné možnosti, hlavným organizátorom je Obecný úrad Veľké Hoste, no myšlienka zorganizovať toto podujatie ako aj vízia jeho priebehu pochádza z prostredia OMM Veľké Hoste, z dôvodu čoho urobíme všetko čo bude v našich silách aby tento deň dôstojne reprezentoval výročie ktoré si ním uctíme. Hlavný dôvod prečo zorganizovať takéto podujatie je zámer vytvoriť v našej obci niečo tradičné. Je pravda, že sa u nás hráva futbalová liga, organizujú sa futbalové turnaje, občas hasičské súťaže ako aj rôzne spoločenské akcie ako napríklad Kačacie hody. Ale v rámci tej našej vízie pozdvihnutia národného povedomia chceme zorganizovať akciu, ktorá zapojí do spolupráce takmer všetky zložky našej obce, vytvorí v povedomí našich občanov vedomie že sa tu pre nich niečo organizuje a to všetko na pozadí významného výročia, ktoré si tým pripomenieme. Zároveň však dúfame, pokiaľ sa nám podarí z Dňa zvrchovanosti urobiť tradičnú akciu obce Veľké Hoste, že sa tento deň dostane aj do povedomia ľudí i v širokom okolí a každoročne sa k nám budú radi vracať.

 

Z akých zdrojov vykrývate vašu činnosť a aktivity?

Naša činnosť je založená predovšetkým na dobrovoľnosti každého jednotlivca a odhodlaní vlastného prínosu, či už pracovnej, materiálnej ale aj finančnej pomoci. Čiastočne sme financovaní ročným členským príspevkom, ktorého výška je určená stanovami Odboru mladých matičiarov ako aj stanovami Matice Slovenskej. Tento príspevok však nie je dostatočný na pokrytie našej činnosti, preto sa pri organizovaní našich menších akcií takpovediac skladáme dobrovoľným príspevkom jednotlivcov. Nakoľko sú niektorí naši členovia ešte študenti, nejde vždy o finančný príspevok ale vážime si prínos akéhokoľvek druhu v rámci možností jednotlivca. Pokiaľ sa jedná o akciu väčšieho rozsahu ako povedzme uvedený Deň zvrchovanosti, existuje možnosť v rámci Matice Slovenskej, požiadanie o finančnú dotáciu. Túto možnosť sme využili a veľmi nás teší že nám v tomto smere bolo vyhovené. Avšak treba si uvedomiť, že nie sme jediná organizácia požadujúca finančnú podporu z Matice Slovenskej, preto aj ich príspevok je do určitej výšky obmedzený. Našťastie v tomto smere sme veľmi radi, že Obecný úrad Veľké Hoste na čele so starostkou a obecným zastupiteľstvom prijali myšlienku organizovania Dňa zvrchovanosti s nadšením a prevzali nad ním finančnú záštitu. Do budúcnosti však vidíme možnosť financovania našich akcií aj v prípadnom zisku na našich podujatiach, ako aj zo sponzorskej podpory od podnikateľských subjektov v našej obci. Všetko však závisí od našej činnosti a reakcie ľudí na ňu.

 

Aké podmienky vám vytvára obec na svoju činnosť?

Ako som už povedal v predošlej odpovedi, obec a teda samotný Obecný úrad Veľké Hoste nám vytvára viac ako priaznivé podmienky pre našu činnosť, čo je pre nás smerodajné, keďže v dnešnej dobe kedy je viac menej každá kultúrna akcia náročná vo všetkých smeroch by sme sa bez podpory obce pravdepodobne nezaobišli. Preto sa aj my snažíme aby obec v nás videla organizáciu v ktorej má oporu pri potrebe pomôcť či už v oblasti kultúry, športu, ale aj rôznych brigád a podobne. Budeme robiť všetko preto aby sme našej obci robili iba dobré meno a dôstojne ju prezentovali. Musím však ešte dodať, že pani starostka aj s obecným zastupiteľstvom sa vyjadrili, že pokiaľ sa nám podarí už spomenutý Deň zvrchovanosti zorganizovať na požadovanej úrovni a pretrvá u nás zámer usporadúvať ho každoročne, urobia v nasledujúcom období potrebné kroky k tomu aby v areáli futbalového ihriska Veľké Hoste bola vybudovaná potrebná infraštruktúra na obdobné kultúrno - športové podujatia. Je to pre nás veľkým zadosťučinením ale zároveň aj záväzkom aby sme našu činnosť vykonávali skutočne zodpovedne.

Starší členovia Odboru mladých matičiarov

 

Aké máš skúsenosti s osobnou angažovanosťou mladých ľudí?

Osobná angažovanosť mladých ľudí, je veľmi špecifická záležitosť. Nechcem mudrovať ani sa tváriť priveľmi skúsene, keďže môj vek mi to ešte nedovoľuje ale som presvedčený, že nezáujem mladých ľudí o verejné dianie, teda konkrétne o jeho organizovanie, je dôsledkom nesprávnej výchovy. A nemyslím tým iba výchovu v rodine ale aj v školstve, v médiách a celkové smerovanie spoločnosti. Žiaľ doba je taká, že väčšina ľudí očakáva od štátu, samosprávy ako aj iných inštitúcií a organizácií rozličnú a predovšetkým lákavú činnosť, no bez pričinenia ich samotných. Stáva sa pravidlom, že účastníci verejných podujatí prídu na akciu s určitým očakávaním a toto keď sa nesplní, hodnotia danú akciu veľmi negatívne. Preto je podľa mňa dôležité združiť čo najširší okruh ľudí a spoločne pracovať na tom, aby dané podujatie spĺňalo očakávania čo najširšieho zastúpenia obyvateľstva. A aj v tomto ja vidím národné povedomie – spolupatričnosť a spoločnú snahu dosiahnuť určitý cieľ, všeobecne považovaný za správny, dôsledkom čoho budú zúčastnení jednotlivci právom hrdí na kolektív a teda aj na seba samých. Veľmi dôležité však je, aby mladí ľudia za svojím pričinením videli konkrétny výsledok ako aj pozitívne uznanie. Môžem zodpovedne prehlásiť, že u nás v obci sa táto spoločná snaha darí realizovať úspešne, nakoľko je u nás dlhoročná tradícia organizovania obecných akcií spoluprácou všetkých zložiek našej obce. Je ale tiež pravdou, že negatívne vplyvy konzumnej spoločnosti prenikajú už aj k nám do obce a je na nás, aby sme si vychovali schopných mladých ľudí, odhodlaných prevziať túto vzácnu tradíciu spolupatričnosti a dobrovoľnosti.

 

Aký odkaz zanecháš pre mladú generáciu, ktorá trávi väčšinu svojho voľného času pri počítačoch?

Takže ja si myslím, že v prvom rade treba všetok možný voľný čas tráviť pomáhaním rodičom s domácimi prácami, športom ale aj učením sa (no keďže sú prázdniny, to je teraz dosť neaktuálne). A pokiaľ ide o čas strávený za počítačom, myslím si, že práca s počítačom a najmä s internetom je v dnešnej dobe pre človeka ktorý nechce zaostávať takmer taká dôležitá, ako povedzme vedieť písať a čítať. Ja sám trávim pri počítači veľmi veľa času, čo ma často i mrzí no je to už skutočne neodlúčiteľná súčasť nášho života. Takže čo také by som odkázal, snáď len toľko že je správne používať výpočtovú techniku a zvlášť internet na zlepšovanie svojich vedomostí ako aj všeobecného rozhľadu. Pre tých mladších to možno znie dosť komicky ale aj sledovanie rôznych odkazov a názorov na sociálnych sieťach je istým spôsobom, získavanie vedomostí. Treba ale pamätať na svoju bezpečnosť pri používaní internetu a taktiež sa treba vyvarovať závislostí na počítačových hrách ale to už je asi skôr práca pre rodičov.

Stanislav Vavro