Volebný program Jána Kšiňana

 

ZRIADENIE KLIENTSKÉHO CENTRA VÚC
Chcem dať ľuďom nádej a vieru, že sa o nich niekto zaujíma, že niekto bude bojovať za správnu vec. Ľudia, starostovia, občianske združenia a iné organizácie, by nemuseli za informáciami dochádzať do Trenčína, ale mali by ich „poruke“. V klientskom centre budem poskytovať pre občanov okresu bezplatné poradenstvo ohľadom pracovného práva, zákonníka práce a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

KRAJ KOMPETENČNE SILNÝ A EKONOMICKY EFEKTÍVNY
Kritéria k rozdeľovaniu našich financií, nie sú nastavené tak, aby aj medzi krajmi vznikala určitá súťaživosť. Peniaze majú smerovať za konkrétnymi nárokmi: počty kilometrov ciest II. a III. triedy, počty žiakov stredných škôl, počty lôžok sociálnej starostlivosti. Peniaze na obnovu ciest treba rozdeliť tak, že rozhodujúci je stupeň poškodenia cesty a jej dôležitosť vyhodnotená podľa nezávislých dát.

   

KRAJ VZDELANÝ, PROSPERUJÚCI A ŠETRNÝ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Treba stavať vzdelávací systém na dátach a faktoch so zásadnými hýbateľmi v školstve. Úspech každého žiaka je pre nás kľúčovým kritériom. Chcem podporovať aktivity, ktoré prispievajú ku vzniku nových pracovných miest. Je potrebné sa riadiť vo všetkých oblastiach zásadou šetrnosti a to aj v oblasti nakladania s prírodnými zdrojmi, krajinou a v prístupe k životnému prostrediu.

 


KRAJ SOCIÁLNE CITLIVÝ, ZVYŠUJÚCI KVALITU ŽIVOTA VO VŠETKÝCH JEHO FÁZACH
Seniori majú právo na kvalitnú jeseň života a osoby handicapované na odstraňovaní bariér. Je nutné podporiť asistenčné služby a terénnych pracovníkov pre tých seniorov, ktorí s touto pomocou chcú zostať u seba doma. Treba podporiť výstavbu objektov na domovy pre seniorov, zvýšiť podporu chráneného bývania pre osoby s mentálnym postihnutím a služby sociálnej rehabilitácie.