Výročná členská schôdza ZO SZZP č.3

V stredu 2. apríla sa vo veľkej chodbe ZŠ Gorazdova konala výročná členská schôdza ZO SZZP č.3. Na začiatku stretnutia si všetci prítomní minútou ticha uctili zosnulých členov organizácie. Súčasťou týchto stretnutí býva aj zaujímavý kultúrny program, o ktorý sa aj tentokrát už tradične postarali žiaci miestneho ŠKD. Účinkujúce deti nám predviedli niečo zo svojho recitačného, speváckeho a tanečného umenia. 

 

 

Po ukončení kultúrneho programu predniesol predseda organizácie Jozef Kocúr správu o jej činnosti za uplynulý rok. Za všetky aktivity možno spomenúť napríklad  početné návštevy divadelných predstavení,  tradičnú fašiangovú zábavu, organizovanie stretnutí členov pri rôznych príležitostiach v roku(Deň matiek, MDD, Deň SZZP, Mesiac úcty k starším, Mikuláš), taktiež zdravotné prednášky, rekreačno – liečebné pobyty, návštevu festivalu remesiel v Trenčianskych Tepliciach, vínnych slávností v Uherskom Hradišti či mikulášskych trhov vo Valašských Kloboukoch. 

 

 

Pripomenul aj spoluúčasť organizácie na podujatí Deň SZZP, kde ZO č.3 zabezpečovala súťaže pre deti a dospelých. Taktiež všetkých prítomných oboznámil s plánmi a návrhmi, ktoré sa bude snažiť ZO č.3 naplniť v tomto roku. Malo by ísť spravidla o podobné podujatia ako v roku uplynulom a samozrejme aj o poskytovanie poradenských služieb svojim členom. Pripomenul aj možnosť využitia zľavnených masérskych služieb pre členov SZZP, pričom bližšie informácie je možné získať na vysunutom pracovisku v Klube dôchodcov na Farskej ulici. 

 

 

Taktiež bola prednesená kontrolná správa, správa revíznej komisie a správa o hospodárení za uplynulý rok. Prítomní členovia organizácie odhlasovali aj personálne zmeny vo výbore a v revíznej komisii. Nakoľko Mária Cibulková z rodinných dôvodov odstúpila funkcie podpredsedníčky výboru, novým predsedom sa stal Milan Grešo, ktorého v doterajšej funkcii podpredsedu revíznej komisie nahradila Janka Melasová. V diskusii sa slova ujala aj vedúca úseku sociálnych vecí Mgr. Iveta Duchoňová, ktorá prítomným upresnila niektoré záležitosti spojené s vybavením nového preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím a hlavne pripomenula, že nakoľko mnoho občanov si nestihlo tieto preukazy vymeniť do konca januára, ich vydávanie bolo predĺžené. 

 

 

Vystúpil aj predseda OR SZZP Jozef Januška. Ten prítomných oboznámil predovšetkým s aktivitami plánovanými na rok 2014. Ide napríklad o organizovanie rekondičných pobytov v Turčianskych a Trenčianskych Tepliciach, zapožičiavanie zdravotníckych pomôcok, no a podal zopár informácií aj o pripravovanom jubilejnom desiatom ročníku Dňa SZZP, ktorý by sa mal konať v sobotu 6.septembra v prírodnom areáli kultúrneho domu v Dolných Ozorovciach. 

 

 

Prítomným sa prihovorila aj novozvolená poslankyňa VÚC Trenčín Rudolfa Novotná, ktorá vyslovila veľkú spokojnosť s aktivitami organizácie. Na schôdzi sa zúčastnili aj ďalší hostia ako vedúca oddelenia sociálnej pomoci a služieb MsÚ Mgr. Petra Henčeková, predsedníčka ZO ÚNSS č.47 Mária Danielová, predsedníčka ZO SZZP č.1 Veronika Gajdošová spolu s podpredsedníčkou Emíliou Čarackou a taktiež predsedníčka ZO SZZP č.4 Eva Baďurová. 

 

autor:

Marek Kasala